Ontwikkeling groenstations laat op zich wachten

Wolvega – Er is een onderzoek geweest naar de haalbaarheid van groenstations in Zuidoost Fryslân.

Een agrarisch groenstation is een locatie waar o.a. gemeentelijk groen restmateriaal zoals snoeiafval en

slootafval wordt gecomposteerd door lokale agrariërs. Uit het oogpunt van duurzaamheid, circulaire

economie en kostenbeheersing is dit een aantrekkelijke ontwikkeling. Wij volgen al enkele jaren deze

ontwikkelingen op de voet omdat deze aansluit bij de ambities van de gemeente Weststellingwerf. De

gemeente Weststellingwerf heeft € 7.500,- bijgedragen aan het onderzoek. Ook enkele agrariërs in

Weststellingwerf hebben interesse getoond in het starten van een agrarisch groenstation.

Knelpunten

Uit de eindrapportage blijkt dat de voornaamste knelpunten voor het realiseren van een groenstation zijn:

De huidige regelgeving staat verdere ontwikkelingen in de weg. Zo wordt een composteerinrichting

gezien als afvalverwerker, een lokale agrariër krijgt hierdoor te maken met grote investeringskosten.

De meststoffenwet is het grootste knelpunt: als de compost wordt gebruikt als bodemverbeteraar

moet deze worden meegeteld in de mestboekhouding.

De geïnteresseerde agrariërs in Weststellingwerf hebben daarom tot op heden geen aanvraag voor een

agrarisch groenstation ingediend. De gemeente De Fryske Marren heeft enkele jaren een proef gedaan met

agrarische groenstations. Vanwege de bovengenoemde beperkende maatregelen zijn de agrariërs in De

Fryske Marren inmiddels gestopt met de groenstations.

Hoe nu verder?

Landelijk gezien lijkt er wel beweging te komen in de regelgeving maar in de praktijk biedt dit momenteel nog

niet voldoende ruimte voor agrarische ondernemers. Een trekker van de agrarische groenstations, de

Universiteit van Wageningen, is hierover in overleg met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij,

Infrastructuur en Milieu en de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit om de huidige regelgeving aan te

passen. “Wij blijven de ontwikkelingen random agrarische groenstations volgen. Als blijkt dat de wet- en

regelgeving zodanig wordt aangepast dat het voor agrariërs wel aantrekkelijk wordt om een agrarisch

groenstation te starten zullen wij dit ondersteunen”, aldus het college dat de raad informeerde over de ontwikkelingen.

(Foto: Lenus van der Broek)