College zoekt naar mogelijkheden om in kleine dorpen te bouwen

Wolvega – Overall geldt dat de huidige rode contour, dat is de begrenzing in het dorp waar gebouw kan worden, nog aansluit bij de feitelijk situatie. Alle dorpen, met uitzondering van Langelille, hebben nog een of meerdere onbebouwde kavels binnen de rode contour. Vanwege de eigendomssituaties (niet beschikbaar voor de markt) en te hoge grondprijzen, blijken deze bouwmogelijkheden echter niet altijd goed benutbaar. Veel gehoord geluid tijdens de overleggen is verder dat nieuwbouw in de dorpen nodig is voor starters in de vorm van goedkope (maar wel ruime) woningen.

Woningen in bedrijfsgebouwen

Transitie van bedrijfsgebouwen of bijvoorbeeld het splitsen van (grote) boerderijen kan deels een oplossing bieden. Bij het toevoegen van woningen (verbouw/ nieuwbouw) kan daarbij sterk gestuurd worden op geschikte woningbouw voor jongeren. Het college stelt dan ook voor in de toekomst alleen nog van onze wijzigingsbevoegdheid gebruik te maken wanneer het gaat om de bouw van goedkope woningen voor starters/jongeren.

Ruilverwoning

Het onderwerp “ruilverwoning” sluit hier op aan. Dit is een initiatief wat is ingezet vanuit het dorp De Hoeve, maar bruikbaar is voor de gehele gemeente (en verder). Nijeholtpade heeft daarop als variant de “doorloopwoning” in onderzoek. De gemeente is nog in gesprek met de Hoeve en Nijeholtpade ten aanzien van een nadere uitwerking van de begrippen.

In dat kader wordt hiertoe alvast door ons opgemerkt dat wij geen mogelijkheden zien voor volledige nieuwbouw in het buitengebied. Dit zou wat ons betreft haaks staan op het gemeentelijke en provinciaal beleid.

Uitwerking in Omgevingsvisie

Uitwerking van bovengenoemde onderwerpen voIgt in de Omgevingsvisie. In die Omgevingsvisie zal ook het begrip “rode contour” tegen het licht worden gehouden. Een nieuwe benadering waarbij behoud van de bestaande structuren en beleving van het landschap bepalend zijn lijkt wenselijk. Zo is in de Hoeve een potentiele bouwmogelijkheid aangegeven die buiten de huidige contour ligt, maar binnen de bebouwde structuur van het dorp is gelegen.

Voldoende mogelijkheden

Een aantal dorpen vraagt, als te lezen in de verslagen, om nieuwbouwmogelijkheden buiten de huidige rode contouren. Met inachtneming van het eerdergenoemde denkt het college dat er voldoende mogelijkheden binnen de contour zijn. Mochten de huidige mogelijkheden zijn ingevuld, waarbij de bestaande bebouwing (of ruilverwoning/ doorloopwoning) geen mogelijkheden biedt en er blijkt aantoonbare vraag, dan gaan wij opnieuw met de betreffende dorpen in gesprek. De woningbouwprognoses en woningbouwafspraken met de provincie zuilen daarbij uiteraard een rol spelen.

Foto: De Hoeve (Foto: Lenus van der Broek)