Bestemmingsplan Buitengebied

 
Wolvega – De gemeenteraad van Weststellingwerf heeft in de vergadering van 1 december 2014 na een uitvoerige discussie het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld. Met de vaststelling van dit bestemmingsplan Buitengebied beschikt de gemeente Weststellingwerf nu voor het gehele grondgebied over een actueel planologisch beleid. De nota’s van uitgangspunten en het vastgestelde bestemmingsplan zijn op de site www.weststellingwerf.nl/buitengebied te raadplegen. Besluitvorming werd mogelijk nadat het college de toezegging had gedaan dat er op korte termijn een “spoorboekje” komt met een planning voor het opstellen van een planologische regeling voor intensieve veehouderij waarbij het de intentie is om te komen tot het gelijkschakelen van grondgebonden agrarische activiteiten en de intensieve veehouderij.nnVerder zal er nader onderzoek komen naar de mogelijkheden tot een verduidelijking van de in het bestemmingsplan opgenomen archeologische regeling. Na deze twee toezeggingen van het college kon de gemeenteraad in ruime meerderheid (18 – 3) instemmen met het voorliggende bestemmingsplan Buitengebied.nnHet nu vastgestelde bestemmingsplan is gebaseerd op de eerder door de gemeenteraad vastgestelde vier Nota’s van uitgangspunten en de Handleiding schaalvergroting agrarische sector. Deze nota’s zijn in de periode 2009 – 2012 via klankbordgroepen met vertegenwoordigers van verschillende betrokken partijen tot stand gekomen.nnIn het Bestemmingsplan is nu onder meer het agrarische bouwblok uitgebreid tot 1,5 ha. Binnen dit bouwblok moet dan alle agrarische bebouwing worden gesitueerd. Uitgangspunt is dat de bebouwing wordt gesitueerd in de vorm van een denkbeeldige rechthoek maar met een inplanse afwijkingsmogelijkheid kan zo nodig een ander vorm worden bepaald.nnVerder zijn binnen de bestemming “wonen – voormalig boerderijpanden” mogelijkheden opgenomen voor het kleinschalig houden van dieren en andere kleinschalige bedrijfsactiviteiten. Ook zijn de bouwmogelijkheden binnen de bestemming wonen verruimd.nnOm snel en adequaat te kunnen inspelen op initiatieven is er binnen de diverse bestemmingen een afwijkingsmogelijkheid opgenomen. Het al dan niet verlenen van een afwijking is een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders en de besluitvorming daarover maakt deel uit van de reguliere procedure voor een omgevingsvergunning. Er gaat dus geen tijd verloren aan extra procedures. 
bestemmingsplanbuitengebied.jpg 
(Foto: Lenus van der Broek).